Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden van Hans Spies Blaasinstrumenten Reparatie.

Opgesteld en in werking getreden 1 juli 2016.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan de Klant aanbiedt.

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van de ondernemer.

Opdracht: Alle verzoeken, mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door de ondernemer.

Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten tussen Hans Spies Blaasinstrumenten Reparatie (hierna te noemen de ondernemer) en de klant.

2.2. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. In deze algemene voorwaarden wordt voorts onder "klant" tevens opdrachtgever begrepen.

2.3. Toepasselijkheid van andere voorwaard in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

2.4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De ondernemer zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3. Algemeen

3.1. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.3. Indien de ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Als de overeenkomst een reparatie betreft wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Op basis van de omschrijving wordt door de ondernemer een offerte afgegeven.

4.2. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door de ondernemer geconstateerde gebreken hersteld.

4.3. Pas nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal de ondernemer overgaan tot reparatie.

4.4. Alle offertes en aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.5. De ondernemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de ondernemer anders aangeeft.

4.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5. Contractduur en leveringstermijnen

5.1. De overeenkomst tussen de ondernemer en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomstanders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De ondernemers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6. Uitvoering en wijziging overeenkomst

6.1. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2. De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4. Indien de ondernemer gegevens nodig heeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.

6.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

6.6. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De ondernemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

6.7. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.8. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de ondernemer op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

6.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 7. Kwaliteit

7.1. Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of alternatieve onderdelen

7.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het instrument daarna weer voldoet aan de verwachtingen van de klant.

7.3. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 8. Betaling en incassokosten

8.1. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door klant voorafgaand aan een levering per bank of contant bij levering plaats te vinden. Bij overeen te komen betalingstermijnen dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 3

 

Artikel 9. Garantie

9.1. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan de ondernemer verwijtbaar is.

9.2. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het instrument aan klant.

9.3. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde instrument de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft de ondernemer een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

d. De garantie en herhalingsgarantie komen in hun geheel te vervallen wanneer de klant dan wel een derde partij na de door ondernemer verrichte reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2. De ondernemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van twee maanden, is zowel de klant als de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

10.4. Indien de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door de ondernemer. De ondernemer is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces

11.2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

11.3. De maximale aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot de dagwaarde van het instrument in kwestie, met een maximum van €10.000,00. Hierbij is de aansprakelijkheid van de ondernemer in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 12. Gestolen of vermiste toestellen

12.1 Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het instrument voorkomt in een database van gestolen of vermiste instrumenten, houdt de ondernemer zich het recht hiervan melding te maken bij bevoegde autoriteiten.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 

dd 20160701